คำสั่งตู้สาขา Bozztel CS+416 CS+424 CS+432 CS+632

You are here:
< All Topics

คำสั่งตู้สาขา Bozztel CS+416 CS+424 CS+432  CS+632 *กดคำสั่งแต่ละครั้งต้องได้ยินเสียง “ตู๊ด”  ถึงจะใช้งานได้*

สายนอกต่อเข้าช่อง Line 1-6 สายในต่อเข้าช่อง EXT 601-632  การตั้งโปรแกรม ใช้โทรศัพท์ต่อที่ช่อง 601 ยกหู กด #*0000  ได้ยินเสียงตู๊ด 1 ครั้ง หลังจากนั้นเปิดสายนอก ถ้าใช้สายนอกทั้งหมดกด 0600# ถ้าเปิดแค่ 1 หรือ 2 สายนอก ก็กด 0601# เปิดสาย 1  0602# เปิดสาย 2 หลังจากนั้น   ถ้าต้องการให้สายโทรเข้าดังที่สายในเลย (Operator Mode) ไม่ต้องกดอะไร ถ้าต้องการเปิดเสียงตอบรับ  กด 10# ตามด้วย 121# พูดเข้าไป แล้ววางหู ก็พร้อมใช้งาน กรณีต้องการเปลี่ยนเบอร์ภายใน ถ้าวางหูไปแล้วกด เข้าโปรแกรมใหม่ #*0000  ตามด้วย 9NB#   N คือช่องสายใน 01-32   B คือเบอร์ภายในที่ต้องการเปลี่ยน  ค่าโรงงานเป็น 601-632
คำสั่งคำอธิบายหมายหตุ
#*0000เปิดใฃ้งานทุกคำสั่ง ต้องกด#*0000 เสมอจากโทรศัพท์สายใน 601 – 602
 0600#เปิดใฃ้งานสายนอกทั้งหมด
 0610#ปิดใช้งานสายนอกทั้งหมด
060M#เปิดสายนอกตามคู่สายที่ต้องการM 1-6   สายนอก Line 1-6
061M#ปิดสายนอกตามคู่สายที่ต้องการM 1-6   สายนอก Line 1-6
 10#เปิดใช้งานระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ Auto-Attendantสายนอกโทรเข้าได้ยินเสียงตอบรับ กด 0 จะดังที่ 602
 11#เปิดใช้งานต่อสายตรง Operator Modeสายนอกโทรเข้าแล้วดังที่สายในเลย 602
 121#อัดเสียงตอบรับอัตโนมัติพูดหลังได้ยินเสียงตู๊ด เสร็จแล้ววางหู
 131#เรียกฟังเสียงที่อัดเอาไว้
 15N#ตั้งโอเปอร์เรเตอร์ 0 เป็นหมายเลขภายในอื่นN = ช่องที่จะตั้งโอเปอร์เรเตอร์  01-16 (cs+416) 01-24 (cs+624/424)  01-32 (cs+632432)
เช่น จะตั้งช่อง 608 กด #*0000 1508#
9Nabcd#ตั้งเบอร์เรียกภายในเป็นเบอร์อื่น
N = ช่องที่จะตั้งเบอร์ภายใน 01-16 (cs416)  N = ช่องที่จะตั้งเบอร์ภายใน 01-24 (cs424) N = ช่องที่จะตั้งเบอร์ภายใน 01-32 (cs432)
เช่น จะตั้งช่อง 601 กด 901abcd#                        abcd = เบอร์ที่เราจะเปลี่ยนเป็น
เช่น จะตั้งช่อง 601 กด  901108#
จะได้เปลี่ยนเบอร์จาก 601 เป็น108
การตั้งเบอร์ภายในใหม่ต้องไล่ตั้งใหม่ตั้งแต่ 601 ถึง 632 ทุกครั้ง  ห้ามใช้ เลข 0 กับ 9 นำหน้าเด็ดขาด เพราะจะทำให้ไม่สามารถตั้งได้
900abcd#ตั้งเบอร์ภายใน ไล่เพิ่มที่ละ 1  ทั้งหมด  เช่น  เริ่มต้น 101  กด 900101# ระบบจะตั้งไล่ตั้งแต่ 101 ,102,103 เพิ่มทีละ 1 ถึง ช่องสุดท้าย
 161#ถ้าโทรเข้าแล้วไม่กดหมายเลขใดๆเลย
ภายใน 5 วินาที จะโอนสายไปที่โอเปอร์เรเตอร์ทันที
ต้องเปลี่ยน เป็น Mode 1 เสียง ด้วย กด 0451#
1650#ในโหมดเสียงตอบรับอัตโนมัติ ถ้าสายนอกโทรเข้ามาแล้วกดต่อสายในไม่ว่าง จะกลับไปดีงที่ Operatorต้องเปลี่ยน เป็น Mode 1 เสียง ด้วย กด 0451#
1660#ในโหมดเสียงตอบรับอัตโนมัติ ถ้าสายนอกโทรเข้ามาแล้วกดต่อสายในไม่มีผู้รับสาย  จะกลับไปดีงที่ Operatorต้องเปลี่ยน เป็น Mode 1 เสียง ด้วย กด 0451#
30MN0#ตั้งเสียงโทรศัพ์ดังเวลาโทรเข้า    M-1-6  Line สายนอก  N=01-16 ช่องสายใน  ค่าโรงงานดัง 01,02 (601,602)  ถ้าจะให้ดังเพิ่มช่อง 03 (603)  จาก Line 1 กด 301030#ตั้งให้ดังได้แค่ช่อง 1-16 เฉพาะในโหมดต่อสายตรง Operator Mode (โทรเข้าแล้วดังเลย)
30MN1#

ปิดไม่ให้ดังสายในเวลาโทรเข้า    M-1-6  Line สายนอก  N=01-16 ช่องสายใน    เช่นจะปิด ช่อง 02 จาก Line 1 เวลาโทรเข้า กด 301021#

ตั้งให้ดังได้แค่ช่อง 1-16 เฉพาะในโหมดต่อสายตรง Operator Mode (โทรเข้าแล้วดังเลย)
 40L#เปลี่ยนโหมดภายในทั้งหมดL = 1 โทรได้ปกติ
L = 6 ไม่สามารถโทรภายนอกได้
 40NL#เปลี่ยนโหมดภายในบางสายN = ช่องเบอร์ภายใน 01 – 32 ตามจำนวน ช่องแต่ละรุ่น
L = 1 โทรได้ปกติ
L = 6 ไม่สามารถโทรภายนอกได้
 9000#รีเซ็ตระบบสายภายในให้เป็นค่าเดิมทั้งหมด
0000#รีเซ็ตระบบกลับค่าจากโรงงาน
380#โอเปอเรเตอร์ และเบอร์ต่อดังพร้อมกันเวลาสายเข้าเวลาสายเข้า เฉพาะในโหมดต่อสายตรง Operator Mode (โทรเข้าแล้วดังเลย)
381#ดังโอเปอเรเตอร์ก่อนถ้าไม่มีรับ จะไปดังเบอร์ต่อเวลาสายเข้า เฉพาะในโหมดต่อสายตรง Operator Mode (โทรเข้าแล้วดังเลย)
สำหรับผู้ใช้งาน
คำสั่งอธิบายหมายเหตุ
9โทรออกภายนอกถ้าตั้งห้ามโทรออกจะไม่สามารถใช้ได้
#1Mโทรออกตามช่องสายนอกที่ต้องการM=1-6 ช่องสายนอก
ยกหู กด เลขเบอร์ภายในสำหรับโทรภายในถ้าเปลี่ยนเบอร์ภายในก็กดเบอร์นั้นๆ
กดวางหู แล้วกดหมายเลขที่จะโอนสายสำหรับจะโอนสายไปยัง
หมายเลขอื่น
เช่น โอเปอร์เรเตอร์รับ แล้วจะโอนสายไปยังหมายเลข 607 ก็กด
วางสาย 1 ครั้งและกด 607 จะทำการโอนไปยังเลข 607 ทันที
#9ดึงสายมาคุยแทนเมื่อสายภายในไม่มีใครรับ
#9+ Extดึงสายมาคุยจากเบอร์ที่ต้องการExt= เบอร์ภายในที่ดังและต้องการดึงสาย
กด Flash และ * ตามด้วยเลขภายในที่จะเรียก
ไม่ต้องวางหู
ประชุมสายใช้กับ สายนอก 1 และ สายใน 2 คู่สายคุยกัน
#81 ตามด้วยเลขที่จะให้โอนไปใช้โอนสายทันที ไปเบอร์ภายในที่ต้องการการยกเลิก กด #81#
#82 ตามด้วยเลขที่จะให้โอนไปใช้โอนสายถ้าไม่มีผู้รับสาย หรือสายไม่ว่าง ระบบจะโอนสายไปที่
หมายเลขที่เราตั้งเอาไว้
การยกเลิก กด #82#
#83ไม่ต้องการรับสายยกเลิก ยกูโทรศัพท์
#80ยกเลิกทุกฟังชั่นที่ตั้งไว้ โอนสาย จองสาย

 

Table of Contents