Intercom

Intercom เครื่องอินเตอร์คอม ราคาถูก ด้วย Bozztel  หรือต้องการ Intercom แบบมาตรฐานที่มีสาย และไร้สาย Wireless ดูได้ที่ www.intercomthai.com

การใช้งาน อินเตอร์คอม ( Intercom)  โดยนำตู้สาขาโทรศัพท์ Bozztel ไปติดตั้งใช้งาน ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง นอกจากจะได้ ระบบโทรศัพท์อินเตอร์คอม Intercom ที่สมบูรณ์ แล้วยังมีราคาถูกกว่าการซื้อโทรศัพท์ อินเตอร์คอม Intercom จริงๆ ซึ่งนอกจากราคาแพงแล้วยังมีข้อจำกัดหลายๆ อย่างไม่ว่าจะเป็นจำนวนหัวโทรศัพท์ ความทนทาน

Commax Intercom อินเตอร์คอมรองรับ 10 จุด ราคาตัวแม่ 5,000 บาท ตัวลูก 900 บาท

Commax WI-2B Wireless Intercom ราคาคู่ละ 2,300 บาท